Söndagen den 16 Juni 2024 - Senast uppdaterad 2022.11.10 - kl 15.27  


Grunden till Nexxt Företagsförmedling

Nexxt story 2006 >

Nexxt är sprunget ur erfarenheten från andra nätverk inom disciplinen ”Företagsförmedling” – att hjälpa ägaren till små- och medelstora företag att finna en köpare till verksamheten, när det är dags att sluta.

Tre problemområden framstod som tydliga. Att finna nya vägar kring dessa kändes som nycklar för möjlig framgång.

  • Genomförandeandelen på försäljningsuppdragen var relativt låg, framför allt i en av organisationerna.
  • Den interna konkurrensen mellan mäklarna inom det egna nätverket var tydlig.
  • Skillnader i ambitioner och egna resurser inom kollegiet fanns - vilket skapade interna spänningar.


Hur öka genomförandeandelen!?

Vårt svar på detta var att definiera segmenten och skapa en arbetsmetodik – en logistik som är tydlig och begriplig för både uppdragsgivare och omvärlden och som är möjlig att genomföra – helt enkelt en strukturerad arbetsplan.

Till detta - våga se och välja bort de uppdrag som framstod som näst intill omöjliga att genomföra.

Ett fokus från värdering till likvidavräkning som fungerar och undvika onödigheter och spretigheter. Segmentet är några till ca 50 milj i omsättning. Där fångar vi ca 90 % av de företag som är möjliga att föra vidare och ge ett nytt liv, genom en försäljning.

Etablera ett kompetent kollegium

För att vinna förtroende och samtidigt agera långsiktigt krävs stabila karaktärer. En medelålders person med någon form av akademisk merit i bagaget som levt ett bra yrkesliv. Två personliga egenskaper bör också finnas i att vara både analytisk och utåtriktad på samma gång.

VD eller driftschef i en medelstor verksamhet ger förstålelse för de företag vi arbetar med som mäklare. Ungefär där ligger kravprofilen.

Hygienkrav är givetvis också ett i övrigt anständigt liv utan personliga konkurser och liknande.

Till detta en tydlighet i vad som krävs i tid och investering för att nå fram till en fungerande resultat- och balansräkning.

Etableringsorter & bolagsform

Nexxtetableringarna bygger på ambitionen att skapa dynamik genom en aktiv marknadsnärvaro.

Vi finns på regionala centralorter. Vi har alla en fysisk etablering på ett kontorshotell eller annan plats som kan ge synergier tillsammans med ett telefonnummer av företagskaraktär.

Till detta driver vi våra verksamheter i aktiebolagsform – detta samlat skapar ett professionellt förhållningssätt.

Hur skapa ett gott internt arbetsklimat?

Förtäta inte med kollegor överallt utan skapa trygghet och arbetsro genom relativt rymliga områden där etableringen alltid är på en centralort.

Kompetensen känns vara mer väsentlig och tillför mer än en fysisk närvaro på alla orter. Till detta är det viktigt att dela värdegrund och ha likartade ambitioner. Inom Nexxt arbetar samtliga med att mäkla företag som huvudnäring.

Nexxt gör bedömningen att ett primärområde bör innehålla 10 – 15 000 aktiebolag. Du kan läsa mer under knappen "Primärområden" nedan.

Ett Nexxtområde är därmed geografiskt en dryg timmes bilresa stort, från centralorten - vid sidan om Norrland. Detta betyder ett möjligt kollegium på ca 15 – 18 mäklare i landet.

Två egenskaper till krävdes – en dynamisk webb & öppenhet

Erfarenheter från andra organisationer hade visat på önskemål från marknaden om en stor tydlighet på webben och en ofta visad irritation från omvärlden kring den slutenhet kring förhållningssätt, kontaktinformation och arbetsmetodik – som i vissa fall råder inom branschen företagsförmedling.

Exempelvis:

  • Redovisa vilket det egna driftsbolaget är – gör det möjligt för uppdragsgivaren att söka på företaget och se om det är framgångsrikt
  • Lägga ut kontaktinfo tydligt – tryggt med raka kontaktvägar
  • Redovisa CV och den egna personliga historiken – kan personen anses vara kompetent för uppdraget!?
  • Ange förväntad köpeskilling – storleken på köpeskillingen är väsentlig, frågan finns alltid initialt om den är möjlig att finansiera för intressenten?


Webben & nyhetsbrev

En alltid uppgraderad webbsida tillsammans med en stor öppenhet kring oss själva men diskretion kring uppdragen blev resultatet.

Detta innebär att alla kollegor har inloggning och kan redigera sidan, lägga upp nya objekt, nyheter och skapa mycket annat. Alla kollegor har helt enklet egen behörighet på Nexxtwebben.

Datering med tid anger när sidan senast uppgraderades och vi arbetar också med temalogos – 16 olika teman används förnärvarande. Det kommer upp varianter som ansluter till högtider eller andra allmänna händelser.

Vi berättar dessutom mer precist vad och hur vi gör när vi värderar ett företag och letar upp en köpare, läs mer under knapparna ”Nexxt arbetsätt” och ”Jobb”.

Till detta sänder vi ut ett nyhetsbrev i våra nätverk vid två tillfällen per år, en halvårs- och en årssammanfattning där vi också anger vilka affärer vi gjort, genomförandetider i genomsnitt, hur webbutvecklingen varit och har stor vår omsättning är, mm, mm.

Du kan se tidigare nyhetsbrev genom att klicka på ”läs mer” på nyhetsflashen på sidan, där kan du se tidigare nyhetsbrev.

Nexxt bildande | 2006


Under början av 2006 träffades Helge Ström-Olsen, som är ägare och VD till Impentab och Anders Kårfeldt varandra.

Impentab arbetar med större företag och försöker finna synergier mellan företag i ett Europaperspektiv. Nexxt’s och Impentab's målföretag är därmed i kontrast och möjligheten till synergier sågs istället - vilket också har infriats.

Under långfredagen 2006 drogs mer detaljerade riktlinjer för den nya verksamheten upp och beslutet togs att bilda Nexxt Företagsförmedling AB. Mötet skedde i familjen Ström-Olsens sommarvilla i Torekov på Bjärehalvön.

Den 3:e juni 2006 skrevs stiftelseurkunden, aktiekapitalet på 100 000:- deponerades på bank samma dag och handlingarna skickades till Bolagsverket för registrering.

Bolaget ägdes då till femtio-femtio av Anders och Helge, där Anders tog VD posten och Helge ordförandeskapet.

Förberedelser

Stefan Olsson - Innowiz
Stefan Olsson - Innowiz

Efter påsken 2006 kopplades en varumärkeskonsult in i Stefan Olsson på byrån Innowiz i Malmö. Stefan hjälpte till med att identifiera strategiska nycklar kring vårt koncept och vår marknadssättning.

Parallelt med detta skapade en reklambyrå vår logo utifrån det sedan tidigare registrerade namnet och webbdomännen nexxt.se.

Webzoo i Malmö med Magnus Marveus fick uppdraget att skapa webbsidan och kom med många bra idéer och är pappa till "Visste du att" och mycket mer. Vi har genomfört fyra revisioner efter den första sidan och under hösten 2009 lägger vi ut version fem.

Uppstart

Redan under juli månad 2006 vanns de första uppdragen in – med Nexxtlogo på affärskorten.

I början arbetade vi mycket diskret och satte ut det nya företaget mycket försiktigt på marknaden.

Första kollegieansatsen – plan A

Mötet på Sunds Herrgård 15 juni 2006
Mötet på Sunds Herrgård 15 juni 2006

För att kunna skapa ett nytt nätverk av mäklare identifierades branschen och kontakter togs med en handfull fristående företagsmäklare. Till detta hörde en kollega av sig som redan fanns i annat nätverk.

Almi, Företagarna, några bankmän och revisorer var bekanta med att en ny organisation var under bildande. Kontakterna spreds mycket diskret via dessa nätverk.

Den 15:e juni 2006 samlades vi på Sunds Herrgård utanför Jönköping för att försöka skapa ett kollegium och dra upp riktlinjerna för den nya organisationen inom disciplinen – företagsförmedling mot målgruppen små- och medelstora företag.

I det allra första var det positiva tongångar och näst intill jubel och i nästa stund hade maktkampen och misstroendeförklaringarna börjat. För oss som initiativtagare kändes det som – tillbaks till ruta ett – innan vi ens hade startat verksamheten. Situationen kom precis i det läget vi ville undvika. Allt det här skedde inom loppet av några timmar en eftermiddag.

Några ytterligare trevare gjordes under sommaren, både med de kollegor vi mött i Jönköping och några ytterligare men likartade frågeställningarna återkom ofta.

Vi avslutade med detta vidare ansatser här och såg inte längre ”plan A” som en möjlig och framkomlig väg.

Andra kollegieansatsen – plan B

En kollega i Stockholm och Anders Kårfeldt i Malmö blev de mäklare som presenterades när den första Nexxtwebben las ut fredagen den 1 september 2006.

Under november 2006 anslöt Håkan Warnelid, också i Stockholm. Anders och Håkan är till detta dessutom gamla barndoms- och skolkamrater.

Övriga kontakter kom upp via ett intensivt lobbyarbete under hösten och vintern 2006-2007. Hur detta exakt gick till – helt utan rekryteringskostnader – är något vi fortsatt låter stanna inom organisationen – här avviker vi själva från den öppenhet vi normalt argumenterar för.

De människor som kom att knacka på vår dörr var mogna seriösa personer som levt ett bra yrkesliv i sina tidigare karriärer.

Utvecklingen 2006

Kollegiet 1:a konferansen
Kollegiet 1:a konferansen

Vid årsskiftet 2006-2007 var vi fyra mäklare, därtill fanns ett stort antal diskussioner med möjliga kollegor.

Under 2006, från juli och framåt vann vi in 10 uppdrag och genomförde tre tillträden. Omsättningen uppgick till 500 000:-

I december kom Nexxt i kontakt med Micke Bernakiewicz med företaget Connecto Bedriftsformedling A/S i Oslo, Norge. Vi tecknande relativt omgående ett samverkansavtal som dessutom har uppgraderats under 2008.

2007

Seminariet på SRF mässan 2007
Seminariet på SRF mässan 2007

I januari 2007 anslöt Lars Lindhe som mäklare i Karlstad och en mäklare i Göteborg. Under våren kom en kollega i Norrbotten in och under hösten anslöt kollegor med placering i Falun, Sundsvall och Gävle.

Vi genomförde tre konferenser-utbildningstillfällen under året. Vår första sammankomst höll vi i februari på Järva Krog i Solna, vi fortsatte med Malmö i maj och Stockholm i september.

Vi ställde också ut på SRF – Sveriges Redovisningskonsulters Förbunds årsmöte med mässa på Älvsjö i Stockholm, i september. Vi genomförde också ett seminarie med 20-talet deltagare i samband med mässan.

På sommaren 2007 kom kontakten med Niklaus Sonne från Köpenhamn upp med en fundering om att etablera Nexxt Virksomhedsformidling ApS i Danmark. Vi bestämde oss för att gå vidare med ansatsen, men det blev inte mer än så under 2007.

Under året vann Nexxtkollegiet in 65 nya uppdrag varav 10 var enbart företagsvärderingar och övriga 55 förmedlingsuppdrag. Vi genomförde 14 tillträden under året och omsatte 3,9 miljoner. Vid årsskiftet 2007-2008 var vi åtta kollegor.

Ett för oss viktigt "prestige uppdrag" under året var att vi i full konkurrens med tre andra etablerade mäklare vann in ett uppdrag för Danisco Sugar AS, efter att det danska börsbolaget gjort en genomlysning av företagsmäklarbranschen. Vi fick uppdraget att sälja Daniscos konferensanläggning "Odengården" i Röstånga – uppdraget slutfördes med tillträde under november 2007.

Pressen skrev om Nexxt vid åtta tillfällen under året, däribland Dagens Industri den 13 december med rubriken "Ny mäklare för småbolag"

2008

SRF mässan i Älvsjö 2008
SRF mässan i Älvsjö 2008

Året startade med full fart – inledningsfasen för Nexxt kändes vara över.

I maj omfördelades ägandet i bolaget och Helge sålde 45 % av sitt innehav. Köpare var Lars Lindhe till 20 %, Nexxt Danmark till 20 % och Anders med 5 % ytterligare. I samband med detta valdes Lars Lindhe in i styrelsen och Anders Kårfeldt tog ordförandeposten, Helge satt kvar i styrelsen som ordinarie ledamot.

I maj 2008 bildade vi också tillsammans med Niklaus Sonne i Köpenhamn bolaget Nexxt DK ApS med 120 000 DKK i aktiekapital där Nexxt Sverige gick in som 40 %-ig ägare i bolaget.

Tre konferenser hölls även under 2008. Karlstad i januari, Luleå i maj och Köpenhamn i september.

Under året genomfördes två seminarier på temat ”Vad är företaget värt?”. Ett där Sydsvenska Handelskammaren i Malmö var värd och inbjudare, med 35-talet deltagare. Ett i Göteborg där Företagarna var värd och inbjudare, med 40-talet deltagare. Även 2008 ställde vi ut på SRF mässan i Älvsjö.

Under årets sista tertial var läget betydligt mer dämpat – som i övriga värden. Vi fick fortsatt in nya uppdrag men marknaden i den s.k. finanskrisen spår var betydligt mer försiktig.

Under året vann vi in 55 nya uppdrag varav sex var företagsvärderingar och 49 var försäljningsuppdrag. Vi genomförde 30 tillträden under året. Omsättningen uppgick till 6,8 milj.

Det genomsnittliga företagets omsättning som förmedlades, var 5,6 milj, köpeskillingen uppgick i genomsnitt till 1,9 milj, det betyder 34 öre per omsättningskrona i pris. Genomsnittlig processtid från uppdrag till likvidavräkning var 6,7 månader.

Sex nya kollegor anslöt under året och två lämnade organisationen. Etableringarna var Uddevalla, Göteborg, Stockholm syd samt Jönköping-Växjö. Vid årsskiftet 2008-2009 var vi 11 kollegor.

Pressen skrev om Nexxt vid sju tillfällen under året, varav Dagens Industri en gång. Till det hade vi ett helt uppslag om vårt arbetssätt i tidningen ”Driva Eget” med ekonomijournalisten Anders Andersson.

Fortsättning följer...!

Nexxt kollegieum 2008-2009
Nexxt kollegieum 2008-2009

Under 2009 omfördelats aktierna io bolaget något och styrelsen har förändrades.

Vi ber också läsaren att betänka att omsättningssiffrorna dels är exkl. moms och dels i ett kollegium under uppbyggnad.

Vi har haft kollegor som lämnat och nya har tillkommit - verkligheten är den att det tar kring 1 - 1,5 år att skapa en fungerande och rullande resultat- och balansräkning.

Dit är vi endast fyra kollegor som nått så här långt, fler är på god väg och vi tror själva mycket på vår affärsidé och på de etableringar som gjorts under 2009.

Anders Kårfeldt
VD - Nexxt Företagsförmedling AB

Nexxtportalen
Företagarna
Sydsvenska Industri- & Handelskammaren
DI - Dagens Industri
TenRep AB
 

Visste du att!?
Coca-Cola buteljerar och säljer en halv miljard flaskor och burkar per dag. 5 787 st per sekund.

Beställ våra böcker
Beställ våra böcker
Nexxt Företagsmäklare förmedlar företag i omsättningsintervallet några till cirka tjugofem miljoner i årsomsättning hos uppdragsföretagen.

Boken handlar till stor del om affärssituationer som gått fel och läget har havererat eller varit nära att haverera och i några fall slutat i inget.


 
Powered by Webzoo CMS